BIKERS LEGION LESZNO


|
STATUT KM Bikers Legion Leszno

STATUT STOWARZYSZENIA
KLUB MOTOCYKLOWY BIKERS LEGION LESZNO


Rozdział I
Postanowienia ogólne.

1.Stowarzyszenie nosi nazwę „Klub Motocyklowy Bikers Legion Leszno”. W dalszych

postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Leszno.

4.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

5.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

6.Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach.

7.Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

8.Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział II
Cele i środki działania Stowarzyszenia.


9.Cele Stowarzyszenia to:

a.propagowanie zasad bezpiecznej jazdy motocyklem.

b.pogłębianie wiedzy o motocyklach,

c.popularyzacja idei ruchu motocyklowego oraz turystyki motocyklowej,

d.ochrona praw i interesów wszystkich osób związanych z środowiskiem motocyklistów

e.organizacja i współpraca w organizacji imprez masowych dla dzieci, młodzieży i

lokalnych środowisk, imprez charytatywnych i niosących pomoc ludziom w różnego

rodzaju potrzebach

f.współpraca z innymi klubami motocyklowymi, stowarzyszeniami, organizacjami i

instytucjami w realizacji celów regulaminowych

g.szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom

wypadków drogowych

10.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a.integrację środowiska motocyklistów,

b.uczestniczenie w zlotach i imprezach motocyklowych,

c.organizowanie zlotów i imprez motocyklowych,

d.organizowanie pomocy charytatywnej i udział w akcjach charytatywnych,

e.udzielanie pomocy motocyklistom poszkodowanym w wypadkach i ich rodzinom


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.


11.Członkiem Stowarzyszenia „Klub Motocyklowy Bikers Legion Leszno” może być osoba

fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw

publicznych, będąca obywatelem polskim, posiadająca motocykl typu chopper lub cruiser

oraz uprawnienia do kierowania nim. Wymóg posiadania motocykla typu chopper lub

cruiser oraz uprawnień do kierowania motocyklem nie dotyczy osoby pozostającej w

związku małżeńskim, rodzinnym lub innym stałym związku o podobnym charakterze z

członkiem stowarzyszenia i podróżującej motocyklem wraz z nim w charakterze pasażera.

12.Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

a.członków zwyczajnych

b.członków honorowych

c.kandydatów

13.Przyjęcia nowych członków, zwanych do czasu uzyskania członkostwa zwyczajnego,

kandydatami, dokonuje, po uiszczeniu przez kandydata opłaty wpisowej, Zarząd

Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację

dwóch członków zwyczajnych zwanych dalej wprowadzającymi. Wniosek składa się do

Zarządu Stowarzyszenia.

14.Wprowadzający są odpowiedzialni za postawę kandydata i przestrzeganie przez niego

postanowień statutu przez cały okres kandydacki, który trwa co najmniej 6 miesięcy i jest

liczony od dnia podjęcia decyzji o jego przyjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia.

15.W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Zarządu, kandydat

może być przyjęty w poczet członków zwyczajnych, po skróceniu - a nawet bez odbycia –

stażu kandydackiego.

16.Kandydat nie ma biernego ani czynnego prawa wyborczego i nie ma prawa głosowania na

zebraniach Klubu. Nie ma też prawa noszenia - do czasu przyjęcia w poczet członków

zwyczajnych - pełnych barw Klubu ( logo na kamizelce ). Ma prawo jedynie do

noszenia na kamizelce szarf z oznaczeniem nazwy klubu i miasta klubu.

17.Członkiem zwyczajnym kandydat zostaje po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne

Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia

18.Tytuł członka honorowego nadawany jest przez Walne Zebranie Członków na wniosek

Zarządu Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia. Członek

honorowy zwolniony jest z opłacania składki członkowskiej. Nie ma prawa głosowania na

Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.

19.Członek ma prawo do:

a.biernego i czynnego prawa uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia ( nie

dotyczy kandydatów)

b.uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

c.zgłaszania wniosków i postulatów w sprawie działalności Stowarzyszenia,

20. Członek obowiązany jest do:

a.aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,

b.przestrzegania postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

c.regularnego i terminowego opłacania składki członkowskiej,

d.uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia,

e.dbania o dobre imię Stowarzyszenia i nie działania na jego szkodę,

f.nieodpłatnego wykonywania prac na rzecz Stowarzyszenia,

21. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a.dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia

b.utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

c.śmierci członka Stowarzyszenia,

d.wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia

22 Zarząd ma prawo wykluczyć członka Stowarzyszenia z powodu:

a.zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,

b.rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub uchwał władz

Stowarzyszenia,

c.działania na szkodę dobrego imienia Stowarzyszenia,

d.czynu niegodnego członka Stowarzyszenia,

23.Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w

terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu na piśmie. Walne

Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest

ostateczna. Ponowne przyjęcie takiej osoby do Stowarzyszenia jest możliwe po upływie

12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu.


Rozdział IV
Organizacja Stowarzyszenia.

24.Władzami Stowarzyszenia są:

a.Walne Zebranie Członków

b.Zarząd

c.Komisja Rewizyjna

25.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje

decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile

statut nie stanowi inaczej.

26.Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia , w tym w przedmiocie zmiany

statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia, podejmowane są większością 2/3 głosów

przy obecności połowy osób uprawnionych do głosowania.

27.Walnym Zebraniem Członków kieruje przewodniczący zebrania, którym każdorazowo

jest Prezes Zarządu zwany też Prezydentem „Klubu Motocyklowego Bikers Legion

Leszno”, a w czasie jego nieobecności - jeden z wiceprezesów zwanych też

wiceprezydentami lub wskazana przez niego na piśmie inna osoba, członek

zwyczajny Stowarzyszenia.

28.Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz na

kwartał. Zarząd ma obowiązek zwołać nadzwyczajne Zebranie Członków na wniosek co

najmniej połowy członków Stowarzyszenia oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej w

terminie 14 dni od daty wpływu stosownego wniosku do Zarządu.

29.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Motocyklowy

Bikers Legion Leszno” należy:

a.wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

b.uchwalanie zmian w statucie,

c.rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

d.określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

e.podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

f.podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia kandydatów w poczet członków

zwyczajnych

g.podejmowanie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,

h.podejmowanie uchwały w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego,

30. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków odbywa się w sposób jawny. W trybie

głosowania jawnego dokonuje się również wyboru władz Stowarzyszenia.

31.Zarząd Stowarzyszenia „Klub Motocyklowy Bikers Legion Leszno” składa się z 5

członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na czteroletnią kadencję.

W skład Zarządu wchodzą:

a.Prezes zwany też Prezydentem Stowarzyszenia „Klub Motocyklowy Bikers Legion

Leszno”

b.Wiceprezesi ( dwóch) zwani tez Wiceprezydentami Stowarzyszenia „Klub

Motocyklowy Bikers Legion Leszno”

c.Skarbnik,

d.Sekretarz,

32.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezydent Stowarzyszenia w miarę potrzeb, nie rzadziej

jednak niż raz na 60 dni oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej

33.W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Prezydenta

Stowarzyszenia.

34.Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów przy

obecności co najmniej trzech członków Zarządu

35.Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a.kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

b.wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków

c.zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków

d.reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

e.planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

f.przyjmowanie kandydatów i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

36.Prezes Zarządu zwany też Prezydentem Stowarzyszenia

a.kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

b.kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia,

c.reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,

37.Wiceprezes Zarządu zwany tez Wiceprezydentem Stowarzyszenia

a.zastępuje Prezydenta w czasie jego nieobecności,

b.załatwia sprawy formalne Stowarzyszenia,

c.odpowiada za dokumentację Stowarzyszenia,

38.Sekretarz Stowarzyszenia

a.odpowiada za prawidłowość sporządzanej w Stowarzyszeniu dokumentacji,

b.prowadzi korespondencję z instytucjami i innymi klubami,

c.odpowiada za przepływ informacji w Stowarzyszeniu,

39.Skarbnik Stowarzyszenia zajmuje się finansami Stowarzyszenia i prowadzi dokumentację

finansową.

40.Zarząd Stowarzyszenia może zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków, jeśli

działa na szkodę Stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, większością 2/3

głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków.

41.Członkowie Stowarzyszenia pełniący funkcje w Zarządzie wykonują swoje obowiązki

nieodpłatnie.

42.Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością

Stowarzyszenia.

43.Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i jego zastępcy.

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością 2/3

głosów przy obecności wszystkich członków Komisji.

44.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a.kontrolowanie działalności Zarządu,

b.składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c.prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz

zebrania Zarządu,

d.składanie wniosków do Walnego Zebrania Członków o absolutorium dla zarządu

e.składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków

f.wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków zarządu w razie jego

bezczynności,

g.wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

45.Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. W razie gdy skład władz

Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich

składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie

organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę

składu organu.


Rozdział V
Majątek stowarzyszenia


46.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a.składki członkowskie, wpisowe

b.darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c.dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

d.wpływy ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez,

e.wpływy z loterii i aukcji,

f.dochody z majątku ruchomego i nieruchomego .

47.Dochody Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być

przeznaczone do podziału między jego członków.

48.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje

Zarząd.

49.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z

obowiązującymi przepisami


Rozdział VI
Sposób reprezentacji


50.Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach

majątkowych, uprawnionych jest Prezes Zarządu zwany też Prezydentem Klubu lub inny

członek Zarządu upoważniony na piśmie przez Prezydenta.


Rozdział VII
Przepisy końcow
e.

51.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy

Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U.

z 2001r., Nr 79, poz. 855 ze zm.)


|
BIKERS Legion Leszno